Айгүл гүлү тууралуу уламыш

Илгери бир убакта чоў жайлоодо жашаган адам болот. Ал ак єргєсїн тигип мал-кели менен жайлоодо отурган чагы экен. Кїндєрдїн биринде жайыттагы малына карышкыр тийет. Ошондо ал карышкырды атып салганга үлгүрөт. Атылган карышкыр эне карышкыр болгондуктан анын їўкїрдє бєлтїрїктєрї калып калат. Їй ээсинин їч жаштагы татынакай Айгїл аттуу кызы болот. Мына ошол кыз бир кїнї їйдєн чыгып ойноп жїрїп карышкырдын бєлтїрїгї жаткан їўкїргє туш болот. Ал жерден кыз карышкырдын бєлтїрїгїн їйїндєгї кїчїгїндєй кєрїп аны менен ойной баштайт. Ошол учурда ата карышкыр келип калат да єчїн алып кызды жеп койот. Кызын жоготкон ата-эне кыздан тїўїлбєй жылдар бою издешет. Баягы эне карышкырды аткан учурда Айгїлдїн энесинин боюнда бар болчу. Аял эркек тєрєп ортодон 16 жылдан кийин єтїп кеткен экен. Ошол бала бой жетип ошол эле жайлоодо бир кїнї карышкырларды кєрїп калып, аларга ок жаңыртат. Ошондо ата карышкырга ок тийип єлєт. Їйгє алып келип анын терисин сыйрып ичин жарганда карышкырдын ичинен баягы кыздын моюнунда тагылган кара-ак тїстєгї мончогу чыгат. Муну кєргєн ата-энеси тїшїнїп ыйлай-сыктай табылган мончокту ырымын жасашып жерге кызын жашыргандай жашырышат. Ошондон кийин ал мончоктун ордунан бир гїл єсїп чыгат. Ал гїл тїн ичинде ачылып турат. Кызынан кусалыгы калбаган энеси мына ошол гїл менен ар дайым сырдашып жашап калат. Ал сырдашкан кїндєрї ал кызынын элесин ар дайым ойноп жатканын кєрїп жїрєт. Андан кийин ошол гїлдєр кєбєйїп, бирок дїйнє жїзї боюнча жалгыз Кыргызстандын Баткен жергесинде єскєнї ошондон.

Комментарийлер