Дубаны кантип аныктоого болот?

 

Дуба деген тїшїнїктї аныктоодон мурда адам (киши) деген тїшїнїктї аныктап алалы. Адам башка жандуу-жансыздардан акылы менен айырмаланып күч, кыймылдын биримдигинен турат. 

Физикалык кыймыл. Бул бїгїнкї кїндє кєзгє кєрїнїп турган  материалдык жашоонун аракети. Ал эми асталдык кыймыл – бул руханий жана энергиялык системанын аракетинде турган кєз менен кєрїїгє мїмкїн эмес. Бирок акыл эс менен таанууга мїмкїндїгї бар жашоо тиричилик. Мына ушул жерге келгенде адам єзїнєн башка жандуу-жансыздардан бєлїнїп чыгат. Астралдык кыймыл кєзгє кєрїнбєгєн єзїнчє бир символдордун алкагында туруп, адамдын акылдуулугун да, тїркєйлїгїн да аныктап, белгилїї бир талаптардан улам чек коюп турат. Буга адам баласын гана кудурети жетет. Астралдык кыймыл аркылуу ар бир адам кимдир-бирєєнїн турмушуна анализ жасаса, єткєн ємїрїнє кайрылса, келечегине кєз чаптырса, дегинкиси єзїнїн энергиясынын мїмкїнчїлїгїнє жараша символ тїзсє болот. Адам асталдык энергиясы менен бийликке кєтєрїлєт, тємєнгє тїшєт жана анын астралдык телосунда жашаган ошол символдорго башка адам да таасир  этип, єзгєртє алат. Таасир этїї жакындан да, алыс аралыктан да жасалат. Мунун атайын башкарып туган илимдер да бар. Андай илимдердин єзєгїн магия илими тїзїп турат.

Дубанын белгилери
Магиянын “символдук” таасирине кабылуулар ар бир адамда болот. Кайсы бир адамдар кєбїрєєк таасирге кабылса, кээси азыраак кабылышы мїмкїн. Мындай таасир эл кєп жерлерде арбын кездешет.Эл көп жерлерде жогорудагыдай  астралдык энергиялар биринен-экинчисине максатсыз эле єтє бериши мїмкїн. Муну биз кєз тийди, сук тїштї, кирне кирди сыяктуу тїшїндїктөрдон билебиз.

Ал эми мындан да коркунучтуусу – бул астралдык энергиянын атайын максаттуу багыты бар болуп жасалышы. Бул кєбїнчє кєрє албастыктан, ич кїйдїлїктєн улам атайын жасалышы мїмкїн. Максаттуу жасалган энергиянын же бизче дубанын баштапкы белгилери тємєнкїлєр:

• Бат-бат чарчагандык. Чарчагандан кийин маанайдын кескин єзгєрїшї.
• Болбогон нерсеге ачуулана берїї, же эч себепсиз кыжырдануу.
• Денеден ашыкча кыймылдын сезилиши: уйку-соодо буту колдун тырышып калышы, денедеги белгилїї жердин тынымсыз тартыша береши.
• Жалгыз калганда тынымсыз же улам кайталанып баштын оорушу.

Бул адамдагы астралдык энергиянын ашыкча же кем болушундагы негизги белгилери.

“Суутма” дуба деген эмне?
“Суутма” – деген кыргыз магиясына гана таандык термин. Кыргыздар їй-бїлє көйгөйүн єтє тереўден карагандыктан анын бузулуш себептерин ар тараптан кароого аракеттенишет. Їй-бїлєнїн бузулушуну социалдык, руханий нравалык кєйгєйлєрїдєн тышкары да негиздери бар экенин илгертен баамдап, аныктап келишкен.

 “СУУТМА” – асталдык дїйнє алкагына терс энергиянын арбын орун алышы болуп саналат. “Суутманы” їстїртєн ушундайча тїшїндїргєнїбїз менен тїбї тереўге кеткен. Ал маанайга гана терс таасирин тийгизип тим болбостон, адамдын ички дїйнєсїнїн бузулушуна, ден-соолугуна, їй-бїлєнїн ыдырашына абдан чоў себепкер болот. Эми сєз мына ушунун тегерегинде болсун...

“СУУТМАНЫ” жандырууга болобу?
“Суутма” деген оору. Маселен, боор, єпкє, жїрєк ооруларынын кандай стадиялары болсо, “суутманын” да ошондой этаптары болот. Эгер єпкє оору жаўы башталганда аны дарылаш оўой болуп, аны айыктырууга мїмкїн болсо “суутма” да дал ошондой болот. Оору башталганда дарылоо оңой, алми күчөп кетсе аны жандыруу да ошончолук кыйынга турат, айыкпай калышы да мїмкїн. Ушул жерден айтып кетїїчї дагы бир маселе “суутманы” жандырыш їчїн анын негизи кантип жасалганын табыш керек. Антпесе ал айыкпайт, бул башка оорулардан (биологиялык оорулардан) ушунусу менен айырмаланып турат. Ошол жаралгандагы негиз табылганда гана ал айыгат. “Суутманын” жасалышы канчалык татаал болсо, аны айыктыруу ошончолук татаал.

(Биздин сайттын материалдарын колдонууда ссылка берилиши керек)

shambala.kg

 

Комментарийлер