Таятамдын касиети (Болгон окуя)

Негизи кыргыз элинде касиеттїї адамдар кєп эмеспи. Мен буга дагы бир ирет ынанып олтурам. Сиздерге баяндай турган окуям чыныгы жашоодо болгон экен. Анда эмесе сєз башынан болсун.

Шаардагы ооруканалардын биринде жаткан таежеме барып калсам. Кєптєн бери ичине катып жїргєн сырын айтып берди. Таежемдин айтуусу боюнча таятам абдан касиеттїї адам болуптур. Илгерки Їркїн убагында кыргыз эли орустардын куугунтугунан улам Кытайга чейин качкан учурда таятам да алардын арасында бар экен. Канчалаган кыйын кырдаалдарды башынан єткєргєн эл Кытайга чейин жеткиче жарым жолдон ачкалыктан єлїп, теўи эптеп жетишкен экен. Ар кимиси жан багуунун айласын издеп, ар кимдин жумушун жасап эптеп кїн кєрїшєт. Ошол кезде таятам да бир кытай кишинин казын багып калат. Каздарын учурбай, жоготпой кайтарып, кожоюнуна жагат. Тигил кожоюну да таятамдын касиеттїї экенин байкаганбы, айтор, бир кїнї чакырып алып:

-  Сен менин байкашыма караганда жєнєкєй бала эмессиў. Кудайдын сїйгєн пендеси окшойсуў. Сага бир єнєр їйрєтєйїн дейт.

Кытай чалдын ысымы Шэн Ли. Эч кимге сырын айтпаган Шэн Ли, кытай магиясын їйрєтє баштайт. Шэн Ли да кїчтїї касиетке ээ болгон адам эле. Агып жаткан сууну тескери агызып, ошол эле сууну айранга айландырып туруп, таятама ичирген экен. Таятам таў калып, кантип сууну айранга айландырып койгонун сурайт. Ошондо тигил кытай киши:

- Эгер кааласаў, мен сага їйрєтєм. Бирок, сен тынбай машыгышыў керек. Эў аз дегенде їч ай медитация жасашыў керек.

- Медитация деген эмне?
- Медитация жасаганда, мээ менен материянын ортосундагы байланыш. Биринчи сабак:

- Мына бул ташты кєрдїўбї? Азыр кєўїлїўдї ошол ташка бургун. Ташты кармап, кєзїўдї ачып кайра жума бергин. Ошентип, эки сааттан машыгасыў.

Экинчи сабак:

Ташты эки каштын ортосуна жакын кєтєрїп кєзїўдї жумасыў. Эў негизгиси кїчїўдїн болушунча ташты їйлєп кулатканга аракет кыл.

Їчїнчї сабак:

Тактайды суунун їстїнє коюп отургун. Теў салмакты карма. Салмагыўды басып отурсаў, сууга чєгїп кетесиў.

Таятам тынбай машыгат. Ошентип бардык магияны бир топ жылдын ичинде, көптөгөн кыйынчылыктар менен їйрєнєт. Ошентип кийин єз жерине кайтып келет.

Бул жакка келгенде таятам фельдшер болуп иштеп, тоолуу райондорго чейин барат. Ошол жердеги тоонун агып жаткан суусун токтотуп, кээ бир учурларда тескери агызып койчу экен. Мына ошентип таятамдын касиети тууралуу да таежемден угуп алдым. Чындыгында касиеттїї адамдар мындан да кєп болсо керек. Канчалаган адамдар мындай касиетин єздєрї менен кошо ала кеткен чыгар.

Комментарийлер